Φυλές

Φυλές

SMALL
μικρόσωμη

MEDIUM
μεσαία

LARGE
μεγαλόσωμη

GIANT
γιγαντόσωμη

Affenpinscher American Staffordshire Terrier Afghan Hound Black Russian Terrier
Australian Terrier Australian Cattle Airedale Terrier Borzoi
Basenji Australian Shepherd Akita Bullmastiff
Beagle Basset Hound Alaskan Malamute Dogue de Bordeaux
Bedlington Terrier Bearded Collie American Foxhound Great Dane
Bichon Frise Border Collie American Water Spaniel Greater Swiss Mountain
Border Terrier BrittanyB Anatolian Shepherd Great Pyrenees
Boston Terrier Bulldog Beauceron Irish Wolfhound
Brussels Griffon Bull Terrier Belgian Malinois Kuvasz
Cairn Terrier Canaan Belgian Sheepdog Mastiff
Cardigan Welsh Corgi Chinese Shar-Pei Belgian Tervuren Neapolitan Mastiff
Cavalier King Charles Spaniel Chow Chow Bernese Mountain Newfoundland
Chihuahua Clumber Spaniel Black and Tan Coonhound Perro de Presa Canario
Chinese Crested English Springer Spaniel Bloodhound Saint Bernard
Cocker Spaniel Field Spaniel Bouvier des Flandres Scottish Deerhound
Dachshund Finnish Spitz Boxer Tibetan Mastiff
Dandie Dinmont Terrier German Pinscher Briard
English Cocker Spaniel Harrier Chesapeake Bay Retriever
English Toy Spaniel Irish Terrier Collie
French Bulldog Keeshond Curly-Coated Retriever
Glen of Imaal Terrier Kerry Blue Terrier Dalmatian
Havanese Standard Manchester Terrier Doberman Pinscher
Italian Greyhound Norwegian Elkhound English Foxhound
Jack Russell Terrier Nova Scotia Duck Tolling Retriever English Setter
Japanese Chin Pharaoh Hound Flat-Coated Retriever
Lakeland Terrier Polish Lowland Sheepdog German Shepherd
Lhasa Apso Portuguese Water German Shorthaired Pointer
Lowchen Samoyed German Wirehaired Pointer
Maltese Siberian Husky Giant Schnauzer
Miniature American Eskimo Soft Coated Wheaten Terrier Golden Retriever
Miniature Bull Terrier Standard Schnauzer Gordon Setter
Miniature Pinscher Sussex Spaniel Greyhound
Miniature Poodle Swedish Vallhund Ibizan Hound
Miniature Schnauzer Welsh Springer Spaniel Irish Setter
Norfolk Terrier Whippet Irish Water Spaniel
Norwich Terrier Wirehaired Pointing Griffon Komondor
Papillon Labrador Retriever
Parson Russell Terrier Old English Sheepdog
Pekingese Otterhound
Pembroke Welsh Corgi Plott
Petit Basset Griffon Vendeen Pointer
Pomeranian Rhodesian Ridgeback
Pug Rottweiler
Puli Saluki
Schipperke Spinone Italiano
Scottish Terrier Standard Poodle
Sealyham Terrier Vizsla
Shetland Sheepdog Weimaraner
Shiba Inu
Shih Tzu
Silky Terrier
Skye Terrier
Smooth Fox Terrier
Staffordshire Bull Terrier
Standard American Eskimo
Tibetan Spaniel
Tibetan Terrier
Toy American Eskimo
Toy Fox Terrier
Toy Manchester Terrier
Toy Poodle
Welsh Terrier
West Highland White Terrier
Wire Fox Terrier
Yorkshire Terrier

PUPPY GOLD SMALL BREED PUPPY GOLD LARGE BREED
PUPPY GOLD
SMALL BREED
PUPPY GOLD
LARGE BREED